بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

نشریات دانشجویی

نشریات دانشجویی


نشریات دانشجویی

معرفی واحد نشريات:

آنچه واحد نشريات دانشگاه گیلان به عنوان اهداف کلی خود دنبال می کندايجاد فضای مناسب و زمينه سازی جهت فعاليت نشرياتی است که توسط دانشجويان در حوزه های گوناگون علمي، فرهنگي،سياسي،اجتماعی و صنفی منتشر می شود.

 واضح است که برای رسيدن به اين هدف کلی بايد اهداف ديگری همچون نظم و سامان دهی داخلی واحد نشريات و تسريع و تسهيل فرآيند انتشار نشريه،از صدور مجوز تا چاپ ،توزيع و پيگيری های بعدی را مورد توجه قرار داد. در نظر گرفتن ارتقاء سطح آگاهی و توانايی دانشجويان نسبت به فعاليت های نشرياتی، در قالب و محتوا نيز به عنوان يکی از اهداف اساسی واحد نشريات می باشد،که سعی می شود در اين راستا کلاس ها و کارگاه های آموزشی لازم در نظر گرفته شود.

شرح وظايف واحد نشريات

 ۱ - صدور مجوز انتشار نشريه و پيگيری بررسی صلاحيت متقاضيان در کميته نظارت بر نشريات.
 ۲- بررسی کلاس های آموزشی ويژه مديران مسئول و اعضای هيأت تحريريه نشريات.
 3- بررسی سطح نشريات مطابق با طرح طبقه بندی نشريات و ارائه خدمات مطابق با درجه نشريه.
  4- ارتباط و هماهنگی با صاحبان امتياز، مديران مسئول نشريات دانشجويی و سر دبيران در برگزاری نشست مطبوعاتی.
 5- تهيه فرم های مورد نياز مربوط به نشريات(فرم تقاضای انتشار، فرم صدور و مجوز چاپخانه و ...، فرم انتشار نشريات، فرم رده بندی.)
 6- تشکيل پرونده و صدور مجوز جهت نشرياتی که تأييد صدور مجوز انتشار خود از کميته نظارت بر نشريات دريافت نموده اند.
7- پيگيری شکايات و ارسال آن به کميته نظارت بر نشريات جهت بررسی.
 8- برگزاری جلسات انتخابات نمايندگان مديران مسئول در کميته نظارت بر نشريات و شورای مرکزی ناظر.
 9- اطلاع رسانی به موقع جهت شرکت مديران مسئول در همايش ها، مسابقات، جشنواره ها و تهيه در آرشيو نشريات.
 10- توزيع نشريات منتشر شده جهت استحضار اعضای کميته نظارت، شورای مرکزی ناظر و هماهنگی واحد های ذيربط.
 11- مستند سازی اطلاعات و تهيه گزارش های مربوطه.
 12- کد بندی و سال بندی نشريات.
 13- به روز رسانی آرشيو نشريات.
 14- تغيير اطلاعات جامع نشريات.
 15- به روز رسانی اطلاعات جامع.
 16-برگزاری کلاس های آموزش روزنامه نگاری (مديريت مطبوعات) ويژه مديران مسئول، سردبيران واعضای هيأت تحريريه نشريات.
17-برگزاری کلاس های آموزش صفحه آرايی با نرم افزار InDesign) ويژه سر دبيران و اعضای هيأت تحريريه نشريات.
 18-شرکت در جشنواره های بين المللی مطبوعات و خبرگزاری ها
 19-شرکت در جشنواره های نشريا ت دانشگاه های سراسر کشور
 20-شرکت درانتخابات مديران مسئول دانشگاه های سراسر کشورجهت انتخاب مديران مسئول درکميته ناظر بر نشريات و شورای مرکزی ناظر

 نام ونام خانوادگی کارشناس واحد : آقای محمدرضا محبوب

واحد خدمت : سازمان مرکزی دانشگاه ـ طبقه پنجم ـ معاونت فرهنگی و اجتماعی  کانال تلگرام نشریات دانشجویی دانشگاه گیلان: guilan_uni_ nashriyat@
آدرس کوتاه :