کرسی های آزاد اندیشی

در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری(دام ظله) درخصوص برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و در راستای ایجاد فضای آزاد استماع سخن و پیروی از بهترین آن و نیز لزوم آزادی اندیشه و ایجاد فرهنگ تضارب آراء و تعامل علمی و با توجه به نقش محوری و جایگاه برجسته دانشگاه‌ها در تولید و رشد علوم و ضرورت به روز رسانی دانش و نیز هم سو سازی علوم انسانی با نیازهای جامعه ایرانی- اسلامی که تنها در پرتو فرهنگ نظریه‌پردازی، نوآوری و نقد تحقق یافتنی است؛ کرسی‌های آزاداندیشی برگزار می گردد.

 راهبردها:
۱- نهادینه‌سازی و سامان‌دهی و ایجاد فرصت قانونی و عادلانه برای عرضه آزادانه آراء، دیدگاه‌ها و سؤالات پیرامون موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و با رویکردهای مختلف دیگر ضمن رعایت اخلاق و منطق گفت وگو و تقویت روحیه حقیقت‌جویی، آزادگی و قانون‌گرایی، و علمی سازی مباحثات و گفتگوها

۲- استفاده از ظرفیت تمامی دانشگاه‌های استان با مشارکت فعال و ایجاد رقابت میان گروه‌های دانشجویی در برگزاری این کرسی‌ها

۳- ایجاد فضای مناسب برای طرح و بیان اندیشه‌های نو، تفکر خلاق و فرهنگ نوآور با تشویق و حمایت از کرسی‌های آزاداندیشی موفق و معطوف‌نمودن برنامه کرسی‌ها به ارتقاء کیفیت و نشاط در محیط دانشگاه‌های استان
۴- آسیب‌شناسی و پایش مستمر پس از اجرای کرسی‌ها با رعایت مقتضیات محیطی در برگزاری کرسی‌ها

 

نام و نام خانوادگی کارشناس واحد:آقای علی اکبر حسین خواه

محل خدمت: سازمان مرکزی دانشگاه ـ طبقه  چهارم ـ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه