خبرنامه الکترونیکی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انتشار یافت.

خبرنامه الکترونیکی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان که شامل اهم اخبار عملکرد حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است منتشر می شود.

این مجموعه که گلچینی از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان است، درصدد آشنا کردن واحدهای مختلف با برنامه های فرهنگی دانشگاه است که در هر فصل منتشر می شود. امید است ضمن مطالعه مرور این فعالیت ها، با ارائه پیشنهادات، ما را در اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی آینده دانشگاه یاری گر باشید.

علاقه مندان می توانند جهت دسترسی به این خبر نامه آدرس ایمیل خود را به نشانی Farhangi@guilan.ac.ir ایمیل نمایند تا خبرنامه به ایشان ارسال شود.

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

خبرنامه ها