نشریات انتشار یافته

نشریه فرهنگی، اجتماعی، علمی و سیاسی یاغیش/ شماره ششم

بروکا / انجمن علمی مغز و شناخت/ شماره 1 / زمستان 1399

نشریه فرهنگی، اجتماعی، علمی و سیاسی یاغیش/ شماره  پنجم

 نشریه فرهنگی، اجتماعی، علمی و سیاسی یاغیش/ شماره چهارم

فصلنامه دانشجویی خط قرمز/ شماره 3 / پاییز 1399

نشریه فرهنگی، اجتماعی، علمی و سیاسی یاغیش/ شماره  سوم

نشریه فرهنگی، اجتماعی، علمی و سیاسی یاغیش/ شماره دوم

فصلنامه مستقل دانشجویی خط قرمر / شماره 2 / تابستان 1399

فصلنامه میم شیمی انجمن علمی مهندسی شیمی/ شماره 1

فصلنامه فرهنگی و اجتماعی انجمن علمی گردشگری / شماره 1/ بهار 99

نشریه خط قرمز/ شماره 1 / بهار 99

مجله تخصصی مدیریت صنعتی/ شماره 2/ بهار 99

نشریه یاغیش / شماره 1 / بهار 99

نشریه گیل آبزی / سال سوم/ شماره 3 /بهار 99

گاهنامه انجمن علمی رونشناسی ( کودکان با نیازهای ویژه )/ شماره 3 / زمستان 98

گاهنامه انجمن علمی رونشناسی ( کودکان با نیازهای ویژه )/ شماره 2 / پاییز و زمستان98

نشریه علمی ـ فرهنگی زیستا/ سال سوم / چاپ هفتم / پاییز 98

نشریه مدیریت جوان / شماره اول / پاییز 98

نشریه علمی ـ تخصصی  کاراصاد / شماره 6 / پائیز 98

نشریه دیپلمات انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی / شماره 13 / پائیز 98

گاهنامه انجمن علمی رونشناسی ( کودکان با نیازهای ویژه )/ شماره 1 / بهار و تابستان 98

فصل نامه علمی فرهنگی زیستا/ انجمن علمی محیط زیست / سال 3 / شماره 6/ بهار 98

ذهن اقتصادی

فصل نامه شوکا / انجمن علمی علوم دامی / شماره 7/ بهار 98

فصل نامه دنیای درون / انجمن علمی روانشناسی/ شماره 7 / بهار 98

اسامی نشریات دانشکده ی کشاورزی

 

مدیر مسئول

نام نشریه

 

مریم پورصفر

نشریه الف ب( گروه آب)

 

قوس‌الدین تواق‌محمدی

چوچاق( گروه باغبانی)

 

زهرا نوری سیگارودی

شوکا (علوم دام)

 

طیبه فلاحی پاشاکی

بایوتکنیک (بیوتکنولوژی)

 

فصل نامه علمی تخصصی تکامل/ انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی/ شماره 2/ اسفند 97

گاهنمامه علمی شولا / انجمن علمی دانشجویی نساجی شماره 1/ اسفند ماه 97

هفته نامه غراب / شماره 9 / اسفند ماه 97

فصلنامه علمی تخصصی بایو تکنیک/ انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی شماره 1/ بهمن ماه 97

فصل نامه شوکا / انجمن علمی علوم دامی / شماره 6/ زمستان 97

فصل نامه علمی تخصصی /انجمن علمی علوم سیاسی / شماره 12/ زمستان 97

فصل نامه علمی چوچاق/ انجمن علمی باغبانی / شماره 1/ پائیز 97

فصل نامه علمی تخصصی تکامل/ انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی/ شماره / پائیز97

نشریه علمی ترویجی کارا/ شماره 2/ آذر ماه 97

ویژه نامه معرفی علوم و مهندسی آب شماره ۲ / مهر ماه ۹۷

فصل نامه شوکا / انجمن علمی دانشجویی علوم دامی