بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر محسن اکبری

معاون فرهنگی و اجتماعی

2150

33690521

آقای ملاپور

مسئول دفتر

 ۲۱۵۰

 33690484 فکس

آقای دکتر مهیار خانی مقدم

مدیر برنامه ریزی فرهنگی واجتماعی

2144

33690637

 

همکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای حسین خواه

کارشناس تشکلهای اسلامی دانشجویی ـ

کارشناس کرسی های آزاد اندیشی

 ۲۱۴۳

33690545

آقای محبوب

کارشناس نشریات دانشگاهی

 ۲۱۲۵

33690545

آقای  نیک بین

کارشناس قرآن و عترت دانشگاهی

 ۲۱۸۲

33690545آ

آقای صابر

 کارشناس کانون های دانشجویی فرهنگی، هنری اجتماعیـ مسئول خانه فرهنگ

2026

ـ

خانم زارع

کارشناس انجمن علمی دانشجویی

۲۱۴۶

33690549

خانم قنادی

  کارشناس فرهنگی و اجتماعی

2149

ـ

خانم افلاکیاندوست

کارشناس فرهنگی و اجتماعی

۲۱۲۷

ـ

آقای صفرزاده

تشریفات

۲۰۱۸

ـ

آقای نبی زاده

راننده

2150

ـ

 

پست الکترونیک حوزه: farhangi@guilan.ac.ir

انجمن های علمی anjomanelmi@guilan.ac.ir

تشکلهای اسلامی tashakol@guilan.ac.ir

نشریات دانشگاهی nashriat.farhangi@guilan.ac.ir

کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی kanon@guilan.ac.ir

قرآن quran@guilan.ac.ir