بستن
FA EN

تماس با ما

دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

خانم دکتر کریمی

معاون فرهنگی و اجتماعی

2150

33690521

آقای ملاپور

مسئول دفتر

 ۲۱۵۰

 33690484 فکس

آقای دکتر یعقوبی

مدیر برنامه ریزی فرهنگی واجتماعی

2144

33690637

 

 

همکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی

 

 

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

 

 

آقای فتوحی

مسئول خانه فرهنگ شماره2 

 ۵۱۳۸

ـ

 

 

 

آقای حسین خواه

 

کارشناس تشکلهای اسلامی دانشجویی ـ

کارشناس کرسی های آزاد اندیشی

 ۲۱۴۳

 

33690545

 

 

 

آقای محبوب

 

کارشناس نشریات دانشجویی

 

 ۲۱۲۵

 

33690545

 

 

 

آقای  نیک بین

 

کارشناس قرآن و عترت دانشجویی

 

 ۲۱۸۲

 

33690545

 

 

 

خانم زارع

 

کارشناس انجمن علمی دانشجویی

 

 ۲۱۴۶

 

33690549

 

 

 

خانم قنادی

 

کارشناس کانون های دانشجویی
فرهنگی، هنری اجتماعی و مذهبی ـ مدیر خانه فرهنگ

 

  ۲۱۴۹

 

ـ

 

 

 

خانم افلاکیاندوست

 

کارشناس فرهنگی و اجتماعی

 

 ۲۱۲۷

 

ـ

 

 

 

آقای صفرزاده

 

تشریفات

 

 ۲۰۱۸

 

ـ

 

 

آقای مراد زاده

راننده

2150

ـ

 

 

 

 

 

پست الکترونیک: farhangi@guilan.ac.ir

 کانال سروش:  http://sapp.ir/fguilan.ac.ir