بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

نتایج یازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه گیلان

نتایج یازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه گیلان


نتایج یازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه گیلان

یازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه گیلان در روز دوشنبه مورخ 97/12/20 درخانه فرهنگ دانشگاه برگزار گردید که دانشجویان با اسامی زیر در انتخابات موفق یه کسب حداکثر آرا شدند:

1- ارسلان آریانمهر مدیر مسئول نشریه کاراصاد

2-صادق بخشی پور مدیر مسئول نشریه کارا

3-زینب آقاجانی مدیر مسئول نشریه زیستا