بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از سد پل رود

بازدید از سد پل رود


بازدید از سد پل رود

انجمن علمی دانشجویی عمران فنی شرق، بازدید علمی از سد پل رود را در تاریخ 24 آذر ماه برگزار نمود. در این بازدید پس از معرفی کلی و تئوری اجزای سد توسط مهندسین مربوطه، دانشجویان به محل سد اعزام شدند و از نزدیک محل سد را مشاهده نمودند. سپس با مراجعه به آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن سایت سد، دانشجویان با نحوه انجام آزمایش های مختلف آشنا شدند.

 

آدرس کوتاه :