نشریه علمی و تخصصی فرهنگ و دانشگاه

دومین دوفصلنامه /سال دوم/ شماره 2/ بهار و تابستان 1400

 نخستین دوفصلنامه /سال اول/ شماره اول/ بهار و تابستان99

*******************************************************************

با توجه به ضرورت طرح و بررسی مباحث فرهنگی مرتبط با حوزه فرهنگ و دانشگاه، پس از پیگیری های مختلف معاونت فرهنگی دانشگاه موفق به دریافت پروانه انتشار نشریه علمی و تخصصی فرهنگ و دانشگاه با ترتیب انتشار دو فصلنامه به شماره ثبت 85103 در تاریخ 1398/2/2 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید. شایان ذکر است نخستین شماره از نشریه  دو فصلنامه علمی ـ تخصصی فرهنگ و دانشگاه؛ شهریور ماه 99 منتشر گردید.

از اعضای محترم  هیات علمی  دانشگاه ها، پژوهشگران دانشجویان علاقه مند به انتشار مقاله با  محورهای فرهنگ و دانشگاه (دانشگاه در بستر فرهنگی) دعوت می شود پس از مطالعه ی شیوه نامه، چکیده مقالات پیشنهادی  خود را به آدرس الکترونیک   farhangi@guilan.ac.ir ارسال نمایند.

 

راهنمای تنظیم مقالات