بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور

نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور


نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور

نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور با رویکردی آینده نگر و توسعه محور و باهدف شناسایی استعدادهای برتر و تقویت پتانسیل های موجود در این بخش و معرفی آن و همچنین تقدیر از تلاشهای مجاهدت گونة دانشجویان فعال درعرصة نشریات دانشجویی برگزار می گردد.

آدرس سایتجشنواره www.titr9.ir

آدرس کوتاه :