بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی گروه روانشناسی اردوی آموزشی برگزار می کند.

انجمن علمی گروه روانشناسی اردوی آموزشی برگزار می کند.


انجمن علمی گروه روانشناسی اردوی آموزشی برگزار می کند.

 

انجمن علمی گروه رواشناسی نشست هم اندیشی در قالب اردوی آموزشی برگزار می کند. این نشست قرار است در تاریخ 91/3/29 همزمان با مبعث رسول خوبی ها در اردوگاه شهید مطهری چابکسر برگزار شود.

آدرس کوتاه :