بستن
FA EN AR RU FR CHI

"شناخت شناسی بنیادها و فرایندهای شکل گیری زبان داستان "

"شناخت شناسی بنیادها و فرایندهای شکل گیری زبان داستان "


"شناخت شناسی بنیادها و فرایندهای شکل گیری زبان داستان "

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان،کرسی آزاد اندیشی با عنوان "شناخت شناسی بنیادها و فرایندهای شکل گیری زبان داستان " را با سخنرانی دکتر بهزاد برکت عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی مورخ  5 آذر ماه 97 در تالار حکمت برگزار نمود. این گفتار با این توضیح آغاز شد که موضوع بحث نه بنیادها و فرایندهای زبان داستان، بلکه علل شکل گیری آنهاست، ضمن آنکه واژه «زبان» درعام ترین معنای آن به کار می رود و مفهوم سبک را نیز در بر می گیرد. در مقدمه سه پیش فرض گفتار مطرح شد که محور همه آنها نسبت واقعیت و خیال در نمودهای مختلف آن بود و نتیجه گرفته شد که زبان داستان در زمانه ما دیگر نه زبان واقعیت است و نه زبان خیال، حتی صرف گفتگوی میان این دو زبان نیست، بلکه زبان سومی است که تعین دیگرگونه ای از نسبت واقعیت و خیال به دست می دهد. این زبان نو، نخست معنای زبان معمول را انکار می کند، سپس معنای خود را بنا می کند و سرانجام معنای خود را ویران می کند چندانکه از حقیقت به همان اندازه فرا می گذرد که از واقعیت، و بیان تاثری می شود که برای نگارنده فهم واقعیت در گسترده ترین معنای آن است. در این تعریف جدید، واقعیت، مفهوم حقیقت را به مثابه «ناممکن ترین ممکن» خود و مفهوم تاثر را به مثابه «ممکن ترین ممکن» خود مطرح می کند. بدنه گفتار، این دریافت ها را به استناد تلفیقی از دلالت سوسوری و محورهای همنشینی و جانشینی یاکوبسن به آفاق تازه ای می برد و نشان می دهد که زبان داستان نوین راهی ندارد که با فرارفتن از انواع دلالت های ممکن در محور افقی به ساحات تخیل در محور عمودی برسد تا جهان مصطلح داستان را بسازد اما از آنجا که زیستن در محورهای افقی درگیر شدن با عالم ظرفیت هاست، این زبان برای آنکه تازگی و بدعت خود را حفظ کند ناگزیر از ویران کردن جهان خود است. این فرایندی ناتمام است که به داستان مجال می دهد همواره امکانی برای نوآوری باشد.