بستن
FA EN AR RU FR CHI

گفتگو با موضوع : حدود و اختیارات حکومت از منظر اندیشه و عمل امام خمینی (ره)

گفتگو با موضوع : حدود و اختیارات حکومت از منظر اندیشه و عمل امام خمینی (ره)


گفتگو با موضوع : حدود و اختیارات حکومت از منظر اندیشه و عمل امام خمینی (ره)

آدرس کوتاه :