بستن
FA EN AR RU FR CHI

گرامی داشت روز ملی آمار و برنامه ریزی در دانشگاه گیلان

گرامی داشت روز ملی آمار و برنامه ریزی در دانشگاه گیلان


گرامی داشت روز ملی آمار و برنامه ریزی در دانشگاه گیلان

انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه گیلان چهارمین همایش گرامی داشت روز ملی آمار و برنامه ریزی را با حضور دکتر بهرام صادق پور گیلده استادگروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد و مسئولین استانی برگزارخواهد نمود.

 زمان : روز شنبه مورخ 97/08/05 ـ  ساعت 8:30

 مکان: تالارشهیدکریمی دانشکده علوم پایه