بستن
FA EN AR RU FR CHI

کلاس آشنایی با علوم دفاع مقدس ـ ویژه کارکنان دانشگاه گیلان ـ فروردین و اردیبهشت ماه 96

کلاس آشنایی با علوم دفاع مقدس ـ ویژه کارکنان دانشگاه گیلان ـ فروردین و اردیبهشت ماه 96


کلاس آشنایی با علوم دفاع مقدس ـ ویژه کارکنان دانشگاه گیلان ـ فروردین و اردیبهشت ماه 96