بستن
FA EN AR RU FR CHI

کرسی های آزاد اندیشی

کرسی های آزاد اندیشی


کرسی های آزاد اندیشی

در جهت اجرای منويات مقام معظم رهبري(دام ظله) درخصوص برگزاری کرسي‌های آزادانديشی و در راستای ايجاد فضای آزاد استماع سخن و پيروی از بهترين آن و نيز لزوم آزادی انديشه و ايجاد فرهنگ تضارب آراء و تعامل علمی و با توجه به نقش محوری و جايگاه برجسته دانشگاه‌ها در توليد و رشد علوم و ضرورت به روز رسانی دانش و نيز هم سو سازی علوم انسانی با نيازهای جامعه ايراني- اسلامی که تنها در پرتو فرهنگ نظريه‌پردازي، نوآوری و نقد تحقق يافتنی است؛ کرسي‌های آزادانديشی برگزار می گردد.

 راهبردها: ۱- نهادينه‌سازی و سامان‌دهی و ايجاد فرصت قانونی و عادلانه برای عرضه آزادانه آراء، ديدگاه‌ها و سؤالات پيرامون موضوعات سياسي، اجتماعي، اقتصادی و فرهنگی جامعه و با رويکردهای مختلف ديگر ضمن رعايت اخلاق و منطق گفت وگو و تقويت روحيه حقيقت‌جويي، آزادگی و قانون‌گرايي، و علمی سازی مباحثات و گفتگوها

۲- استفاده از ظرفيت تمامی دانشگاه‌های استان با مشارکت فعال و ايجاد رقابت ميان گروه‌های دانشجويی در برگزاری اين کرسي‌ها

۳- ايجاد فضای مناسب برای طرح و بيان انديشه‌های نو، تفکر خلاق و فرهنگ نوآور با تشويق و حمايت از کرسي‌های آزادانديشی موفق و معطوف‌نمودن برنامه کرسي‌ها به ارتقاء کيفيت و نشاط در محيط دانشگاه‌های استان ۴- آسيب‌شناسی و پايش مستمر پس از اجرای کرسي‌ها با رعايت مقتضيات محيطی در برگزاری کرسي‌ها

آدرس کوتاه :