بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه نقد ادبی داستان کوتاه

کارگاه نقد ادبی داستان کوتاه


کارگاه نقد ادبی داستان کوتاه

انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی جلسه ی نقد ادبی داستان کوتاه را در تاریخ 96/9/28 برگزار نمود. در این جلسه که 20 نفر در آن شرکت داشتند، در ابتدا به هر کدام از دانشجویان کتابچه ای شامل داستان های مورد بحث اهدا شد سپس محمد سمیع از اساتید گروه زبان و ادبیات انگلیسی و مدرس کارگاه با بیان مفاهیمی مربوط به نقد داستان، جلسه را آغاز و شروع به خواندن داستان ها و نقد آن ها کرد که با بیان دیدگاه ها توسط دانشجویان با پرسش و پاسخ همراه بود و دانشجویان مفاهیم و سمبل های استفاده شده در داستان را شناختند.