بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه تولید پیتزا فراسودمند

کارگاه تولید پیتزا فراسودمند


کارگاه تولید پیتزا فراسودمند

انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی صنایع غذایی کارگاه عملی تولید پیتزا در تاریخ 25 آذر ماه 98 در آزمایشگاه صنایع غذایی  با حضور 15 نفر از دانشجویان انجام داد.

آدرس کوتاه :