بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه تنظیم شناختی هیجان

کارگاه تنظیم شناختی هیجان


کارگاه تنظیم شناختی هیجان

دوره ی کارگاه روانشناسی با موضوع تنظیم شناختی هیجان (مبانی نظری و فنون ارزیابی) توسط انجمن علمی دانشجویی روانشناسی در روز چهارشنبه مورخ 9 آبان ماه 97 با حضور 43 نفر از دانشجویان در یک جلسه ی 3 ساعته (14 الی17 ) در خانه فرهنگ دانشگاه گیلان برگزار شد. مدرس این دوره از کارگاه روانشناسی استاد سجاد رضایی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بود. دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی و غیرروانشناسی دانشگاه گیلان و سایر دانشگاه ها در این کارگاه با حضور داشتند.

رئوس مطالب مطرح شده در کارگاه تنظیم شناختی هیجان (مبانی نظری و فنون ارزیابی)  به شرح ذیل بود : 1.تعریف تنظیم شناختی هیجان 2.ابعاد مختلف هیجان 3.تعریف هیجان های مرکب 4.کارکردهای هیجان 5.اهمیت مدیریت هیجانی 6.علل بررسی تنظیم هیجانی 7.روش های دردسرساز دفع حالات هیجانی 8.جایگاه افراد از منظر ظرفیت تنظیم هیجانی 9.توجه آگاهانه نسبت به هیجانات بدون قضاوت در مورد آن ها 10.رویارویی با هیجان 11.عمل کردن برخلاف امیال شدید هیجانی 12.حل مسئله در ادامه کارگاه، استاد در راستای بررسی مهارتهای تنظیم شناختی هیجان ابزار ارزیابی را در قالب پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجانی (گراس و جان 2003و گرانسفکی و کرایج2001) ارائه نمود. پرسشنامه گراس و جان براساس مقیاس لیکرت با مطالعه راهبردهای ارزیابی مجدد و سرکوبی هیجان ها به رابطه میان عواطف منفی و مثبت می پردازد. پرسشنامه گرانسفکی و کرایج به ارزیابی نحوه تفکر بعد از تجربه رخدادهای تهدیدکننده زندگی می پردازد. این پرسشنامه ها برای همه دانشجویان حاضر در جلسه تهیه شده بود. استاد برای ارائه مطالب کارگاه از اسلایدهای پاورپوینت استفاده نمود. با معرفی چند کتاب در زمینه تنظیم شناختی هیجان برای مطالعه بیشتر دانشجویان به پایان رسانید. زمانی هم برای پرسش و پاسخ اختصاص داده شد که با استقبال خوبی همراه بود.