بستن
FA EN AR RU FR CHI

پنجمین دوره ی مدرسه ی هوش مصنوعی

پنجمین دوره ی مدرسه ی هوش مصنوعی


پنجمین دوره ی مدرسه ی هوش مصنوعی

انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای  "مغز و شناخت" دانشگاه گیلان پنجمین دوره ی مدرسه ی هوش مصنوعی را مورخ 11 شهریور ماه 98 در پارک علم و فناوری استان گیلان برگزار نمود.

در این نشست درباره ی اهمیت عصب شناسی محاسباتی و رابطه ی آن با هوش مصنوعی، مبانی علوم اعصاب ( ساختار نورون، فیزیولوژی سیناپس، سیستم عصبی مرکزی محیطی) و علوم اعصاب محاسباتی (حافظه، آگاهی ، رابط ماشین و مغز، اپی ژنتیک و... )  توسط حاضران بحث و بررسی شد.