بستن
FA EN AR RU FR CHI

همایش استانی دانشجویی زبان در آینه زبانشناسی، ترجمه ، ادبیات و آموزش زبان انگلیسی

همایش استانی دانشجویی زبان در آینه زبانشناسی، ترجمه ، ادبیات و آموزش زبان انگلیسی


همایش استانی دانشجویی زبان در آینه زبانشناسی، ترجمه ، ادبیات و آموزش زبان انگلیسی

انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  همایش دانشجویی زبان در آینه زبانشناسی، ترجمه، ادبیات و آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه های استان در تاریخ  30 و 29 اردیبهشت 1394 در تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان برگزار نمود.

 با توجه به مقالات رسیده به دبیرخانه، 22 مقاله از سوی کمیته داوران این همایش در حوزه های زبانشناسی، ترجمه، ادبیات و آموزش زبان  پذیرفته شد، که در این همایش دو روزه توسط نویسندگان مقالات ارائه گردید.شایان ذکر است به شرکت کنندگان در این همایش بن کتاب و گواهینامه از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دبیر علمی همایش اعطاء گردید.

 محورهای همایش :

محور 1 : زبان و زبان شناسی

حوزه ها:

مباحث جدید در زبان شناسی

حوزه های میان رشته ای

مهم ترین جریان های زبان شناسی

زبان شناسی و تحلیل و تحلیل گفتمان

محور 2 : زبان و ترجمه

حوزه ها:

مباحث نوین در ترجمه

جریان های ترجمه در قرن بیستم

بررسی وضعیت ترجمه در ایران

آموزش ترجمه در ایران

 محور 3: زبان و ادبیات انگلیسی

حوزه ها:

مفاهیم و مباحث نوین ادبی

نظریه ها و جریان ها ی ادبی در قرن بیستم

ادبیات و جامعه

گفتمان ادبی

محور 4 : آموزش زبان انگلیسی

نقش فناوری جدید در آموزش زبان انگلیسی

روش ها و سیاست های جدید در آموزش زبان انگلیسی

زبان شناسی و آموزش زبان

زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی

 دبیر علمی همایش :دکتر بهزاد برکت عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان

دبیر اجرایی همایش :دکتر فرزاد بوبانی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان