بستن
FA EN AR RU FR CHI

هفته وحدت مبارک باد.

هفته وحدت مبارک باد.


هفته وحدت مبارک باد.

هفته ی وحدت

پبروزی انقلاب اسلامی مان را مدیون " وحدت" امت اسلامی هستیم و به ثمررسیدن خون شهیدان نهضت را در سایه یکپارچگی ملت ایران بر محور " ولایت فقیه" و رهبری امام بزرگوارمان می دانیم، که ما را در سایه ی اسلام وبر پایه ی ایمان، جمع کرد و هدایت نمود.

گرامی باد هفته ی وحدت، که درآن میثاق ها تحکیم می شود ، پبمان ها استوارتر می گردد ، خون ها در هم می جوشد ، دست ها وبازوها درهم قرار می گیرد ، چهره ها بر یکدیگر لبخند پبروزی و صفا می زند ، قشرها همه باهمند ، امت، یکپارچه و منسجم است و شیعه و سنی، به یاد سالروز میلاد رسول گرامی اسلام، با هم و در کنار هم، در یک راه و به سوی یک هدف سرود وحدت می خوانند.

قبله ی مشترک، رسول مشترک، کتاب واحد و رهبر واحد، وحدت بخش قشرهای این امت شهید است.

گرامی باد هفته وحدت، سالروز ولادت پبامبر رحمت و مربی انسانها و سفیر گرانقدر الهی به سوی مردم.

گرامی باد هفته وحدت که در بردارنده ولادت ششمین پبشوای شیعه است. گرامی باد هفته ی وحدت، که خنثی کننده ی توطئه های دشمنان، درمسیر تفرقه افکنی است.

گرامی باد هفته وحدت، که هفته نور و سرور، و ایام شادی و همبستگی است.

گرامی باد هفته وحدت که ملت ما را منسجم تر می کند،

و امتمان را با رهبر خود پبوندی مجدد می زند،

گرامی باد این هفته که بازوها را با هم گره زده ، توان ها را درجهت واحد و بر ضد دشمن متجاوز به کار می گیرد.

گرامی باد هفته وحدت ، که پبام" رسالت" و ندای " امامت" رابه گوش متجاوز، به کار می گیرد.

هفته ی وحدت ، چتری مبارک ازایثار و فداکاری بر مردم است.

چشمه ساری از معرفت و شعور، در کام تشنه ی خلق خداست.

سایه ساری آرامش بخش ، دل انگیز و روح پرور برای هموطنان مسلمان ماست.

الهام بخش حرکت و انسجام و اخلاص است.

زداینده ی کینه ها ، کدورت ها ، خودخواهی ها ، گروه گرائی ها ، تعصب ها ، ملیت پرستی ها ، فرقه بازی ها و تفرقه جوئی هاست.

هفته ی وحدت، ایام میثاق با خون شهیدان است.

هفته ی پبمان با راه اسلام و خط امام فقیدمان ، حضرت روح الله (ره ) است.

هفته ی درس آموزی از کلاس معلم بشریت ، حضرت ختمی مرتبت(ص) است که به برکت میلادش چهره ی جهان دگرگون شد ، شرک ها به توحید مبدل گشت ، عبادت خدا جای اطاعت از طاغوت ها را گرفت ، نفاق ها به یکرنگی گرائید و خصومت ها و دشمنی های چندین ساله، به " اخوت اسلامی" تبدیل شد ، مهاجر و انصار، برادر شدند و عرب و عجم، یار هم گشتند و سفید و سیاه برابر گردیدند.

دراین هفته ، رسالتمدار بزرگ، حضرت محمد بن عبدالله (ص) دیده به جهان گشود تا نعمت خدا، بربندگان تکمیل شود ، راه از چاه باز شناخته گردد و مردم در سایه نبوتش ، از ضلالت به هدایت ، از ظلمت به نور و از تفرقه به وحدت برسند.

اکنون نیز، که هزار و چهارصد و اندی از آن تاریخ می گذرد ، ملت ما ، در سالگرد این میلاد مقدس، پرشکوهترین مراسم ، گرم ترین مجالس و باصفا ترین تجمعات را به پا می دارند تا روح اخوت اسلامی درپبکره ی اجتماع ، بیش از پیش زنده شود

 

 

 

 

 

 

 

 

شعر زیر در این خصوص تقدیم حضور می گردد 

 

بخوان نام زیبـای  پروردگار

که بعد از خـدا نا م آموزگار

محمّـد (ص)نگو گشت  نزد خدا

نه درنزد او،نزد اهل وفـا

پیمبـر،بود  مشعل  تابناک

نماد شریعت دراین خاک  پاک

محمّـد(ص)  بُودخا تم المرسلین

امین خـدا، آسما ن  و زمین

محمّـد (ص) بُودعلم را رهنمون

به خیل بشر از قد یم و کنون

بهفرمود  آن رادمرد  عرب

که   با شد کلا مش، پیامی زِ  رَب

منم شهر علم و علی(ع) باب آن

علیِ (ع)  ولی باشد ارباب آن

چو  حرفی بیا موزم، از آدمی

بر او بر فشـانم  همه  عالمی

بیاموزدَم گر ز حکمت نمی

همه عمربا شـم بر او همدمی

پیمبر،بهین رهبردانش است

به خلق جها ن گوهر بینش است

محمّـد (ص)  چراغ ره مردم است

که بی نور او اهل عا لم گم است

پیمبـر،بود روشنی  بخش جا ن

جها ن روشن  از نور  پیغمبرا ن

به یاد محمّد(ص) روان شـاد کن

فراموش یادش ز یادت مکن

بود معدن  علم ایزد نبی (ص)

برکشتی آنجـا که خواهد وصی

محمد فروغی است عالم فـروز

” فروغی که هـرگز نیفتد زسوز”

هَمی بر فروز که گرمی دهـد

به سنگین دلان درس نرمی دهد

نجو ید بجز یک دل حق شناس

خداوند حق رانمایدسپاس

به   کعبه به مکـه به  فرزانگی

مد ینـه نگین  فروزندگی

هما ن خانه ی  ارجمند و شگفت

به شهـر مدینه جهانی ِنهفت

پیمبر بلند اختری روشن است

جها نی ز نور رخش گلشن است

جهان خرم از عشق پیغمبریست

من آن عشق می بویم آن عنبریست

چهل سالم آموزگاریست کار

مرا عشق آموزگاریست یار

“طریقت ” سپا س پیمبَر بگوی

به اَمر خداوند راهش بپوی

در جهان نقش محمـّد(ص) بی گما ن

هست نقش جمله ی  پیغمبران

حی داور دادش این  نقـش عظیم

تا  بشوید سعی  شیطـان رجیم

از  برای  رونق  بازار شمـع

افضل اَلاعمال در او گشت جمع

شد عیـان پاکیزه رخساری نکو

گنبـد خضراء  اَسرارش بگو

آ یه ی فتح و یزَکیهـم  ز  رب

فکر تعـلیم خلایق زیر لب

خود  رها  بر خدمت  مردم  بسی

این نیـاید بی دریغ از هر کسی

انبیاء  هر یک بشارت  داده اند

مصطفی را در حدیث آورده اند

چون محمّد(ص) وارث نقشی نکوست

بر سریر معرفت مآ وای او ست

گر به اَمرش عـا لمی  دانا شود

آ د می  فـرزانه و  برنا شود

امتی را کرده  گویا  رستگـا ر

ملتی دارد ، همیشه برقـرا ر

هرچه باید   برفروزد از ضمیر

می رساند بر صغیـر و برکبیر

هر دَم این ره توشه می گردد به پا

خوشه از گندم  برویاند ،خدا

بنـده ی حق اند  مردان خدا

ذکرحق دا رند تا روز جزا

کرد گا را، کرد گاری کرده ای

پیک رحمت را تو یاری کرده ا ی

مزد اگر بسیار و کار آسان بدی

کِی ابو القاسم مقام این سان شد ی

ای رضای حق، قرین کار تو

دولت جا وید نرم ا فزار تو

حق ، محمّد(ص) راسـِزد در رهبری

مطلق  پیغمـران ، پیغمبَری

گردش چرخ وفلک باطل مدان

با محمّد(ص) می شود کامـل جها ن

از صفات فطرت و روح و روان

نقش استـاد ا َزل کامل بدا ن

گر  ِو را نام محمّـد(ص) داده اند

اِ سم  اَحمـد را مجدد  داده اند

اِ سم اَحمد بر ابو القاسم نهـاد

مهدی (عج) از نیک اختر قائم نها د

ای کریم  پاک ، کا مل  داوری

خاتم ،  ختم رسل ، پیغمبـری

فخـر عا لم گشت نیکو اختری

اختـران آ سمان را  سروری

ای ” طریقت ” آفرین گو آفرین

آ فرین، بر آن پیمبر آفرین

 

 

                                                            محمدمهدی طریقت