بستن
FA EN AR RU FR CHI

هفتمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

هفتمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی


هفتمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

هفتمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی با حضور اکثریت اعضای کمیته ناظر بر نشریات تشکیل یافت.

در  ابتدای این جلسه پس از بررسی تقاضای نشریات دانشجویی، اعلام مجوز برای 4 نشریه جدید مورد توافق اعضاء قرار گرفت و به تصویب رسید.

در ادامه در خصوص برگزاری سومین جشنواره نشریات دانشجویی در اسفند ماه سال جاری دردانشگاه گیلان و چگونگی داوری نشریات ارسالی به دبیرخانه نشریات دانشگاهی تصمیماتی اتخاذ گردید.

شایان ذکر است این جلسه ساعت 11:15 صبح روز چهارشنبه مورخ 93/10/24 در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی و به ریاست معاون محترم فرهنگی و اجتماعی و با حضور اکثریت اعضای کمیته ناظر بر نشریات تشکیل گردید.