بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان ـ 22 آبان ماه 96

نشست کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان ـ 22 آبان ماه 96


نشست کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان ـ 22 آبان ماه 96