بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست هماهنگی و تصویب طرح های کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و مذهبی دانشگاه گیلان ـ 12 اسفند ماه 96

نشست هماهنگی و تصویب طرح های کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و مذهبی دانشگاه گیلان ـ 12 اسفند ماه 96


نشست هماهنگی و تصویب طرح های کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و مذهبی دانشگاه گیلان ـ 12 اسفند ماه 96