بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست هماهنگی برگزاری (کنگره دانشجویی صنایع غذایی و اتحادیه های کشاورزی در دانشگاه گیلان ـ17 لغایت 19 اسفندماه 95)

نشست هماهنگی برگزاری (کنگره دانشجویی صنایع غذایی و اتحادیه های کشاورزی در دانشگاه گیلان ـ17 لغایت 19 اسفندماه 95)


نشست هماهنگی برگزاری (کنگره دانشجویی صنایع غذایی و اتحادیه های کشاورزی در دانشگاه گیلان ـ17 لغایت 19 اسفندماه 95)