بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست های دوره ای با عنوان "Tea Time"

نشست های دوره ای با عنوان "Tea Time"


نشست های دوره ای با عنوان "Tea Time"

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی نشست های دوره ای با عنوان "Tea Time" و با هدف آشنایی با فعالیت های انجمن، اهداف آینده و جلب مشارکت دانشجویان برگزار  نمود. این برنامه با حضور 90 نفر از دانشجویان در 3 جلسه 19،5 ، 26 آبان ماه 97 در دانشکده علوم پایه برگزار شد. آشنایی کامل دانشجویان با انجمن زیست شناسی دانشگاه گیلان، آشنایی با نحوه ی عضوگیری، فعالیت ها، نحوه ی همکاری و مسئولین انجمن، آشنایی با نشریه تکامل (نشریه ی اختصاصی انجمن زیست شناسی دانشگاه گیلان)، چگونگی همکاری با آن ،آشنایی کامل دانشجویان با جشنواره ی حرکت، آشنایی با  فعالیت ها، عنواین، نحوه ی همکاری در پروژه ها ،مطلع شدن دانشجویان از مشکلات پیش روی چاپ نشریه، شرح همکاری انجمن های دیگر دانشگاه با انجمن زیست شناسی حول محور برنامه های مشترک و ... از دستاوردهای این دوره بود.