بستن
FA EN AR RU FR

نشست نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ـ 4 آبان ماه 95

نشست نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ـ 4 آبان ماه 95


نشست نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ـ 4 آبان ماه 95