بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با تشکل های اسلامی دانشجویی دانشگاه گیلان برگزار شد.

نشست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با تشکل های اسلامی دانشجویی دانشگاه گیلان برگزار شد.


نشست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با تشکل های اسلامی دانشجویی دانشگاه گیلان برگزار شد.

نشست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با حضور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه، دبیر انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه، دبیر جامعه اسلامی دانشجویی دانشگاه و دبیر دانشجویان عدالتخواه دانشگاه گیلان برگزار شد.

این جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید. آنگاه خانم دکتر کریمی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به بیان دیدگاه های معاونت درحوزه فعالیت تشکلهای اسلامی دانشگاه پرداختند و به ارائه گزارش خبری و گزارش تحلیلی برنامه های اجرایی تشکلها به معاونت تاکید نمودند. در ادامه آقای دکتر عزیز پور مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه توجه به برگزاری برنامه و فعالیت مشترک توسط تشکلها ی دانشجویی توصیه نمودند. سپس هر یک از حاضران  نظرات و دیدگاه های خود را در رابطه با توجه به اهداف تشکل مربوطه نسبت به انجام برنامه فرهنگی مطرح نمودند.

شایان ذکر است این جلسه روز شنبه مورخ 93/08/24 در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.