بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست مشترک دبیران انجمن های علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان با رئیس و معاون فرهنگی این دانشکده

نشست مشترک دبیران انجمن های علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان با رئیس و معاون فرهنگی این دانشکده


نشست مشترک دبیران انجمن های علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان با رئیس و معاون فرهنگی این دانشکده

 

 

 

 دبیران انجمن های علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان برای بررسی وضعیت انجمن های علمی این دانشکده با رئیس و معاون فرهنگی این دانشکده دیدار داشتند. در این دیدار که با حضور مدیر فرهنگی و کارشناس انجمن های علمی دانشگاه تشکیل شد، ابتدا آقای توکلی مدیر فرهنگی دانشگاه درباره جایگاه و اهداف انجمن های علمی سخن گفتند.

 

پس از آن، دبیران انجمن های علمی از نیازمندی های انجمن علمی خود صحبت کرده، تقاضاهای خود را طرح کردند. سپس رئیس و معاون فرهنگی دانشکده علوم پایه، هر کدام به نوبت صحبت کرده و در جهت رفع نیازهای انجمن های علمی دستورات مقتضی صادر کردند.