بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست شورای دبیران کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار شد.

نشست شورای دبیران کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار شد.


نشست شورای دبیران کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار شد.

این نشست با حضور دبیران کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی دانشگاه در تاریخ 93/05/05 در خانه ی فرهنگ دانشگاه گیلان برگزار گردید. در این نشست هر یک از دبیران کانونهای فرهنگی به تحلیل و ارزیابی فعالیت های انجام شده در ترم تحصیلی گذشته پرداخته و نیازمندی های کانونها را در سال تحصیلی جدید مطرح نمودند. در ادامه بسطامی دبیرکل کانونهای فرهنگی دانشجویی با اشاره به تنظیم و انتشار گزارش عملکرد یکساله کانونها وضرورت تدوین چشم انداز یکساله، همکاری و هماهنگی کانونها در برگزاری جشنواره رویش دانشگاهی را از اولویت های مهم فعالیت کانونها برشمردند.

شایان ذکر است 16 کانون فرهنگی، هنری و اجتماعی تحت نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه  فعال می باشند.