بستن
FA EN AR RU FR

نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی در دانشگاه گیلان

نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی در دانشگاه گیلان


نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی در دانشگاه گیلان

نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی در دانشگاه گیلان با حضور دکتر رضی ریاست محترم دانشگاه و تعدادی از اساتید جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی و پژوهشکده گیلانشناسی، روز دوشنبه مورخ 21 آبان ماه 97 در اتاق شورای ریاست دانشگاه گیلان برگزار گردید. در این جلسه هر یک از اساتید، عمده ترین مسایل مربوط به فرهنگ عمومی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و مقرر گردید بیست مسئله فرهنگی استان گیلان، گرد آوری شده و سپس در شورای فرهنگ عمومی طرح گردد.