بستن
FA EN AR RU FR

نتایج یازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه گیلان

نتایج یازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه گیلان


نتایج یازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه گیلان

یازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه گیلان در روز دوشنبه مورخ 97/12/20 درخانه فرهنگ دانشگاه برگزار گردید که دانشجویان با اسامی زیر در انتخابات موفق یه کسب حداکثر آرا شدند:

1- ارسلان آریانمهر مدیر مسئول نشریه کاراصاد

2-صادق بخشی پور مدیر مسئول نشریه کارا

3-زینب آقاجانی مدیر مسئول نشریه زیستا