بستن
FA EN AR RU FR CHI

مزرعه انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم کشاورزی

مزرعه انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم کشاورزی


مزرعه انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم کشاورزی

کاشت و نگهداری بذور توسط مهندس رحیمیان عضو انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی