بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم اعتکاف در مسجد جامع باقرالعلوم (ع) دانشگاه گیلان

مراسم اعتکاف در مسجد جامع باقرالعلوم (ع) دانشگاه گیلان


مراسم اعتکاف در مسجد جامع باقرالعلوم (ع) دانشگاه گیلان

مراسم اعتکاف در مسجد جامع باقرالعوم (ع) دانشگاه گیلان که مرکب از دانشگاهیان دانشگاه گیلان و علوم پزشکی می باشد، با نام و یاد 8000 شهید استان برگزار می شود. در نظر است مراسم اعتکاف امسال با عنوان «اعتکاف دانشجویان معتکف به نیابت شهدا» به استعداد 400 نفر (200 نفر خواهران و 200 نفر برداران) در ماه رجب برگزار گردد.