بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد.

مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد.


مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد.

 

 

 

 بنا به پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی و طی حکمی از سوی رییس دانشگاه گیلان،دکتر افشین عموزاده لیچایی به سمت مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد.
شایان ذکر است دکتر عموزاده عضو هیات علمی گروه معماری دانشکده معماری و هنر دارای دکتری هنرهای نمایشی از دانشگاه هندوستان می باشد.