بستن
FA EN AR RU FR CHI

لینک مصاحبه دکتر صرامی دبیر اجرایی بزرگداشت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر

لینک مصاحبه دکتر صرامی دبیر اجرایی بزرگداشت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر


لینک مصاحبه دکتر صرامی دبیر اجرایی بزرگداشت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر

لینک مصاحبه دکتر صرامی دبیر اجرایی بزرگداشت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر

با عنوان عمده ترین "روش مصرف مواد مخدر در کشور و عوارض مصرف همزمان داروهای مخدر با توهم زا"