بستن
FA EN AR RU FR CHI

قوانین و آئین نامه

قوانین و آئین نامه


قوانین و آئین نامه

Site Banner OUTSIDE GUID-03 (1)

منشور حقوق دانشجویی (سال  1396)

برای ملاحظه تمامی آئین نامه ها و دستوالعمل های اجرایی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی که عناوین آنها به شرح ذیل می باشد ؛  *کلیک فرمائید*

آئین نامه کرسی های آزاد اندیشی

آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

آئین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

اساس نامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی

الویت های معاونت فرهنگی و اجتماعی

آئین نامه تشکل بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

آئین نامه اجرایی قانون تشکیل ، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

دستورالعمل اجرایی آئین نامه اتحادیه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

آئین نامه اتحادیه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

دستورالعمل اجرایی آئین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

آئین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

آئین نامه مسابقات قرآن کریم دانشجویان

قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم

سند دانشگاه اسلامی ، اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی

آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری

آئین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور

دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

آئین نامه انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی