بستن
FA EN AR RU FR CHI

فقدان خیّرارجمندو فرهیختۀ دانشگاه سازمرحوم دکترابریشم چیان را به خانواده محترم و دانشگاهیان استان تسلیت عرض می نمائیم.

فقدان خیّرارجمندو فرهیختۀ دانشگاه سازمرحوم دکترابریشم چیان را به خانواده محترم و دانشگاهیان استان تسلیت عرض می نمائیم.


فقدان خیّرارجمندو فرهیختۀ دانشگاه سازمرحوم دکترابریشم چیان را به خانواده محترم و دانشگاهیان استان تسلیت عرض می نمائیم.