بستن
FA EN AR RU FR CHI

فصلنامه اعتیاد پژوهی و سلامت اجتماعی و اعتیاد انتشار یافت

فصلنامه اعتیاد پژوهی و سلامت اجتماعی و اعتیاد انتشار یافت


فصلنامه اعتیاد پژوهی و سلامت اجتماعی و اعتیاد انتشار یافت

دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری فصلنامه اعتیاد پژوهی و  سلامت اجتماعی و اعتیاد را منتشر نمود .

اعتیاد پژوهی سال سیزدهم، شماره پنجاه و یکم، بهار 1398

سلامت اجتماعی و اعتیاد سال ششم، شماره بیست و یکم، بهار 1398

 دانشجویان، محققان و علاقمندان می توانند برای دسترسی بیشتر به لینک نشریات ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری  مراجعه نمایند .