بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرهنگ و محیط زیست

فرهنگ و محیط زیست


فرهنگ و محیط زیست

 

ـ فرهنگ و محیط زیست

ـ همکاری انجمن علمی دانشجویی گردشگری دانشگاه گیلان در برگزاری نخستین جشنواره ملی میراث فرهنگی و موزه نگاری با معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز و همچنین کمیسیون ملی یونسکو ایران و انجمن علمی دانشجویی گردشگری دانشگاه شیراز ( تیرماه 99)