بستن
FA EN AR RU FR CHI

طرح کار آفرینی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

طرح کار آفرینی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی


طرح کار آفرینی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

تعدادی از دانشجویان عضو انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه گیلان طرح کاشت کدو را پس از تصویب در کمیته حمایت و نظارت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان عملیاتی نمودند. مرحله اول آماده سازی زمین و کاشت بذر، از نیمه اردیبهشت ماه 97  آغاز گردید و مرحله دوم که پایان کار و برداشت محصول می باشد در مهر و آبان ماه سال جاری انجام خواهد شد. شایان ذکر است بازدیدی با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، نماینده فرهنگی و اجتماعی در دانشکده کشاورزی و کارشناس انجمن های علمی دانشجویی در تاریخ 19 تیر ماه 96 از این مزرعه انجام گرفت.