بستن
FA EN AR RU FR CHI

ششمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

ششمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی


ششمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

ششمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی با حضور اکثریت اعضای کمیته ناظر بر نشریات تشکیل یافت.

در ابتدای جلسه آقای رحیم ابراهیم پور کارشناس محترم نشریات دانشگاه گزارشی از روند برگزاری هفتمین کارگاه آموزشی ویژه فعالین نشریات دانشجویی ( صاحبان امتیاز، مدیران  مسئول و سردبیران و ....) که در تاریخ 93/09/26 در تالار حکمت برگزار گردید برای اعضاء محترم کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تشریح نمودند. ایشان همچنین به مباحث ارائه شده توسط آقای دکتر عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در این کارگاه از جمله ارائه گزارش ، مقاله و شیوه تهیه و تولید خبر و خبر نویسی اشاره داشتند .

در  ادامه این جلسه پس از بررسی تقاضای نشریات دانشجویی، اعلام مجوز برای 7 نشریه جدید مورد توافق اعضاء قرار گرفت و به تصویب رسید.

شایان ذکر است این جلسه ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 93/09/26 در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی و به ریاست معاون محترم فرهنگی و اجتماعی و با حضور اکثریت اعضای کمیته ناظر بر نشریات تشکیل گردید.