بستن
FA EN AR RU FR CHI

سکانس اول

سکانس اول


سکانس اول

کانون دانشجویی فیلم و عکس دانشکده فنی شرق روز سه شنبه، 22آبان ماه97، اولین پخش فیلم با عنوان "سکانس اول" را در دانشکده فنی مهندسی شرق برگزار نمود.    
آدرس کوتاه :