بستن
FA EN AR RU FR CHI

سومین جلسه هم اندیشی "تدوین برش سند پژوهشی قرآن کریم استان گیلان جهت الحاق به منشور سند راهبردی قرآن کریم استان" ـ 11 خرداد ماه 1400

سومین جلسه هم اندیشی "تدوین برش سند پژوهشی قرآن کریم استان گیلان جهت الحاق به منشور سند راهبردی قرآن کریم استان" ـ 11 خرداد ماه 1400


سومین جلسه هم اندیشی "تدوین برش سند پژوهشی قرآن کریم استان گیلان جهت الحاق به منشور سند راهبردی قرآن کریم استان" ـ 11 خرداد ماه 1400

آدرس کوتاه :