بستن
FA EN AR RU FR CHI

رونمایی از پلتفرم یوهاب

رونمایی از پلتفرم یوهاب


رونمایی از پلتفرم یوهاب

 انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان مراسم رونمایی از پلتفرم یوهاب و آشنایی دانشجویان ورودي جدید با دانشگاه و انجمن علمی را با حضور اساتید گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دکتر فرحبخش، دکتر تحریري، دکتر حساسخواه و دکتر داناي طوس برگزار نمود.

بیش از 100 نفر از دانشجویان ورودي این گروه و همچنین برخی از دیگر گروه ها در این مراسم شرکت نمودند.

 پلتفرم یوهاب مرجعی جامع براي دانشجویان جهت دسترسی آنان به مطالب، کتب، و ویدیوها و به طور کلی منابع مورد نیاز آموزشی است. همچنین با فراهم آوردن شبکهاي با سرعت بالا، امکان اشتراك گذاري آسان محتوا بین دانشجویان با یکدیگر و اساتید میسر شده است.

یوهاب برحسب توافقات انجام شده قرار است با همکاري بخش آيتی دانشگاه گیلان، بر روي شبکه داخلی دانشگاه میزبانی میشود. دسترسی اساتید و دانشجویان از داخل دانشگاه با سرعت بالا و بدون نیاز به اینترنت و همچنین از خارج از دانشگاه مقدور می باشد.

همچنین پس از رونمایی از پلتفرم جامع یوهاب، از ربات نرم افزاري « اختاپوس »که ابزاري مکمل وکمک آموزشی براي پاسخ به برخی نیازهاي دانشجویان این رشته در طول دوران تحصیل خود می باشد، معرفی شد.