بستن
FA EN AR RU FR CHI

روز هفتم محرم ـ دسته عزاداری دانشگاهیان از دانشکده فنی به سمت مزار شهدای گمنام دانشگاه گیلان ـ مهر ماه 95

روز هفتم محرم ـ دسته عزاداری دانشگاهیان از دانشکده فنی به سمت مزار شهدای گمنام دانشگاه گیلان ـ مهر ماه 95


روز هفتم محرم ـ دسته عزاداری دانشگاهیان از دانشکده فنی به سمت مزار شهدای گمنام دانشگاه گیلان ـ مهر ماه 95