بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان در سال 97 ـ 10 تیر ماه

دومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان در سال 97 ـ 10 تیر ماه


دومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان در سال 97 ـ 10 تیر ماه