بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین جلسه اساتید مشاور ودبیران انجمن های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دومین جلسه اساتید مشاور ودبیران انجمن های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


دومین جلسه اساتید مشاور ودبیران انجمن های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 دومین جلسه اساتید مشاور و دبیران انجمن­ های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی روز شنبه مورخ 93/9/01 در محل اتاق شورای دانشکده با حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده، کارشناس انجمن های علمی دانشگاه، اساتید مشاور و دبیران انجمن های علمی تشکیل شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر رستمی ریاست محترم دانشکده ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، بر رسالت مهم دانشکده ادبیات و علوم انسانی درباب مسائل فرهنگی تأکید نمودند.

در ادامه خانم دکتر کریمی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه طی سخنانی با اشاره به ساختار هرم گونه دانشگاهها دانشجویان را درقاعده این هرم قرار دادند و بر اهمیت توجه به آنان توصیه کردند. ایشان همچنین برنامه های فوق برنامه و غیر رسمی همچون فعالیت های فرهنگی را تأثیر گذارتر از برنامه های رسمی قلمداد نمودند.

در ادامه خانم زارع کارشناس انجمن­های علمی دانشگاه به تشریح وظایف اساتید مشاور ودبیران انجمن­های علمی پرداختند و بندهایی نیز به صورت مصوبه درآمد که از جمله آنها:

1-مقرر شد درهر انجمن علمی مجمع عمومی (7)نفره شامل  5عضو اصلی و 2عضو علی البدل انتخاب و به نماینده فرهنگی دانشکده معرفی گردند.

2-دبیر دانشکده با حضور نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده از میان دبیران انجمن­های علمی انتخاب و به معاونت فرهنگی و اجتماعی معرفی شود.

3- اساتید مشاور در ماه دو جلسه  با دبیر انجمن­ علمی مربوطه داشته و صورت جلسه را به نماینده فرهنگی دانشکده تحویل دهند.

در پایان سؤالاتی از جانب دبیران انجمن­های علمی مطرح شد که به تفکیک، توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ریاست دانشکده و کارشناس انجمن های علمی پاسخ داده شد.