بستن
FA EN AR RU FR CHI

دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه گیلان به عنوان عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی وزارت علوم منصوب گردید

دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه گیلان به عنوان عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی وزارت علوم منصوب گردید


دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه گیلان به عنوان عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی وزارت علوم منصوب گردید

یازدهمین نشست دبیران اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی 13 لغایت 15 شهریور ماه 97 به میزبانی دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار گردید که  4 نفر از دبیران اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی روانشناسی، علوم تربیتی ـ آمار ـ علوم و مهندسی خاک ـ  علوم سیاسی از دانشگاه گیلان نیز در این نشست حضور یافتند. در طی این نشست انتخابات کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم برگزار گردید که مهرزاد امیدوار دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی روانشناسی و علوم تربیتی به عنوان عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی وزارت علوم انتخاب گردید.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن تبریک به جامعه دانشگاهی، توفیقات روز افزون این عزیزان را آرزو می نماید.