بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


دانشکده فنی و مهندسی


دبیر دانشکده: مریم مجد رحیم آبادی دانشجوی کارشناسی رشته ی عمران

برنامه های مشترک انجمن های علمی دانشکده

راهنمایی دانشجویان جدید الورود سال تحیلی 97 ـ 96

زمان برگزاری برنامه: 20-22، 25-26 شهریور ماه، 2لغایت5 مهرماه

تعداد دانشجویان شرکت‌کننده:  600 نفر دانشجویان جدید الورود دانشکده فنی

دانشجویان جدیدالورود در بدو ورود به دانشگاه سوالات و مشکلات زیادی را در هنگام ثبت نام خواهند داشت. استرس اولیه ثبت نام برای خانواده ها و دانشجویان هم در این بازه وجود دارد. انجمن علمی دانشکده فنی در نظر داشت با این روش هم دانشجویان را در روند ثبت نام راهنمایی و کمک نماید و هم در زمینه مراحل مختلف و چگونگی انجام هر مرحله را به این دانشجویان راهنمایی نماید. همچنین در این به مسئولین آموزش نیز در روند ثبت نام برای بهتر و سریعتر شدن ارائه خدمات کمک کرد. در بدو ورود با دادن فرم دانشجویان راهنمایی شدند. آقایان برای نظام وظیفه و خانم ها به ترتیب رشته مدارک ایشان چک شده و کامل شده و سپس برای ثبت نام نهایی به اتاق آموزش راهنمایی می شدند. در حین ثبت نام از خانواده ها پذیرایی شد.